Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos 2018. május 25. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

 1. PREAMBULUM

I.1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a www.iarip.com, a www.utestit.net, a vgloball.com és a www.globeng.net domainek, illetve a GlobEng Active Lang mobilalkalmazás (iOS, Android, Windows) (a továbbiakban Weboldalak és mobilalkalmazások) adatkezelését.

I.2. A II. pontban részletezett Adatkezelők az Ön személyes adatait

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival (a továbbiakban GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint
 • egyéb, adatvédelmi vonatkozású jogszabályok

alapján kezelik.

I.3. A II. pontban hivatkozott Adatkezelők biztosítani szeretnék Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak bizalmas és jogszerű kezelése kiemelt fontosságú számukra.

 1. ADATKEZELŐK

II.1. Adatkezelők személye

 II.1.1. Név: UNO ADVICE Zrt.

Cg. 09-10-000385

Székhely: 4025. Debrecen Péterfia utca 2. 1/11.

E-mail: csbtoth@iarip.com

Képviseli: B. Tóth Csaba

II.1.2. Név: Globeng 2020 Kft.

Cg. 09-09-027946

Székhely: 4025. Debrecen Péterfia utca 2. 1/11.

E-mail: csbtoth@iarip.com

Képviseli: B. Tóth Csaba

II.2. Közös adatkezelés

A II.1. pontban felsorolt Adatkezelők (a továbbiakban Adatkezelők) közös adatkezelőknek minősülnek, mivel közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Adatkezelők célja, hogy az általuk létrehozott és kifejlesztett módszerek, útmutatók, szolgáltatások és termékek minél szélesebb közönség, így az Ön számára is megismerhetővé váljanak. Ezt a célt szolgálják, mint eszközök, az előbb említett szolgáltatások és termékek elérhetőségét biztosító Weboldalak és mobilalkalmazások, melyek köre folyamatosan bővül.

Az Adatkezelők közösen meghatározott célja nem érinti az Ön adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogait. Ennek alapján Ön azokat mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

III.1. Az Ön döntése alapján a szolgáltatásokat az alábbi módokon veheti igénybe:

III.1.1. Weboldalra, hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozás és az Ön személyes adatainak megadása nélkül és ingyenesen.

III.1.2. Weboldalra, hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak megadásához kötötten és ingyenesen (a továbbiakban Feliratkozás).

III.1.3. Weboldalra, hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak megadásához kötötten és ellenszolgáltatás fejében (a továbbiakban Megrendelés).

III.2. Adatkezelők a Weboldal Feliratkozáshoz nem kötött használata, illetve a Feliratkozáshoz nem kötött szolgáltatások és termékek igénybevétele során személyes adatot nem kezelnek.

Az Adatkezelők a Weboldal és a mobilalkalmazás működtetése során a hírlevélre/hírlevélsorozatra feliratkozó, továbbá a szolgáltatásokat igénybevevő személy (a továbbiakban Ön) személyes adatait kezelik.

Erre tekintettel Adatkezelők az Ön által megadott alábbi személyes adatokat (a továbbiakban Ön által megadott személyes adatok) kezelik:

 • név (vezeték- és keresztnév)
 • e-mail cím
 • életkor
 • születési hely, idő
 • nem (férfi/nő)
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • anyanyelv
 • oktatási intézmény neve
 • oktatói tapasztalat
 • idegennyelv ismeret szintje
 • számlázási adatok (név, cím, adószám)
 • fénykép

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

IV.1. Adatkezelők kiemelt célja, hogy az általuk létrehozott és kifejlesztett módszerekről, útmutatókról, szolgáltatásokról és termékekről Ön tudomást szerezzen, és megismerhetővé váljon.

IV. 2. Adatkezelők a III. pontban körülírt adatokat az alábbi célokból kezelik:

               együttműködő partnerek adatbázisának létrehozása

IV.3. Adatkezelők a személyes adatok különleges kategóriái körébe tartozó adatokat nem kezelnek.

IV.4. Az Ön III. pontban körülírt adatait Adatkezelők a IV. és V. pontban rögzített jogalaptól és céltól eltérően nem kezelik.

IV.5. Ön jelen Nyilatkozat elfogadásával, illetve a hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő Feliratkozással előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelők az elérhető szolgáltatásokról és termékekről, és az azokhoz való hozzáférés lehetőségéről hírlevélben/hírlevél-sorozatban és bármely elektronikus formában tájékoztatást nyújtson.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

V.1. Adatkezelők a III. pontban körülírt személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezelik:

V.1.1. Az Ön kifejezett, önkéntes, határozott, félreérthetetlen és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján, mely szerint amennyiben Ön szolgáltatásokat vagy termékeket bármilyen módon és formában igénybe veszi az Adatkezelők az Ön személyes adatait kezeljék. Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor térítésmentesen visszavonja és kérje a személyes adatainak törlését az info@iarip.com e-mail címre küldött írásbeli kérelem megküldésével.

Amennyiben Ön a hírlevél/hírlevél-sorozatról kíván leiratkozni erre a minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján megtalálható leiratkozás linkre történő rákattintással van lehetősége.

Adatkezelők ezen a jogalapon kezelik az Ön által megadott személyes adatokat.

V.1.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön a szolgáltatásunkat vagy termékünket igénybe veszi, megrendeli, annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Adatkezelők az Ön személyes adatait kezeljék.

Adatkezelők ezen a jogalapon kezelik az Ön által megadott személyes adatokat.

V.1.3. Az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Ön megrendelése esetén az Adatkezelőket a magyar adójogi jogszabályok alapján számos kötelezettség, így például számla kiállítási és annak megőrzési kötelezettsége terheli.

V.2. A személyes adatok forrása Ön. Adatkezelők személyes adatokat más forrásból nem gyűjtenek.

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

VI.1. Az Ön személyes adatai kezelésének kezdő időpontja a weboldalra, hírlevelére/hírlevél-sorozatára történő Feliratkozás időpontja, illetve a szolgáltatásaink és termékeink igénybevétele, a Megrendelésének időpontja.

VI.2. Az Ön személyes adatai kezelésének záró időpontja:

VI.2.1. Ön kezdeményezi: Ön a személyes adatai kezelését bármikor térítésmentesen visszavonhatja és a személyes adatai törlése iránt kérelmet terjeszthet elő. Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön személyes adatait.

VI.2.2. Adatkezelők kezdeményezik: Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön személyes adatait abban az esetben, ha Ön által demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő, az Adatkezelők üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleménynyilvánításra kerül sor.

VI.3. A X. pontban hivatkozott, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ennek részletszabályairól a X.5. pontban felsorolt külső szolgáltatások szabályzatai nyújtanak információt. Az automatikusan rögzített adatok az Ön egyéb személyes adataival nem összekapcsolhatók.

VII. ADATFELDOLGOZÓ

VII.1. A Szolgáltató a Weboldal és a mobilalkalmazás folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe.

Ennek alapján a Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

VII.1.1. Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7/c.

Tevékenység: számlázási szolgáltatás, elektronikus számlázás, számlaarchiválás

Továbbított adatok köre: számlázási adatok – számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), adószám, rendelésszám, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfakulcsa.

VII.1.2. Név: Szabó Henrietta

Az adatfeldolgozó székhelye: 4026 Debrecen, Darabos utca 12 1/1

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 574 13 73

Az adatfeldolgozó e-mail címe: szabohenrietta76@gmail.com

Tevékenység: számviteli és számlázási szolgáltatás, Adatkezelők adójogszabályokban foglalt kötelezettségeinek teljesítése.

Továbbított adatok köre: számlázási adatok – számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelésszám, számla sorszáma, adószám, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfakulcsa), fizetési módtól függően az Ön számlavezető bankjának bankszámlaszáma, befizetéshez kapcsolódó e-mail cím.

VII.1.3. Név: UniCredit Bank

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Tevékenység: készpénzátutalási megbízás fogadása és kezelése.

Továbbított adatok köre: befizető vezeték- és keresztneve, számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), befizetett összeg, e-mail, megrendelés azonosító.

VII.1.4. Név: PayPal

Székhely: USA, San Jose HQ 2211 N 1st St

Tevékenység: készpénzátutalási megbízás fogadása és kezelése.

Továbbított adatok köre: befizető vezeték- és keresztneve, számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), befizetett összeg, e-mail, megrendelés azonosító.

VII.1.5. Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.

Továbbított adatok köre: befizető vezeték- és keresztneve, számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), befizetett összeg, e-mail, megrendelés azonosító.

VII.1.6. Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14,

Tevékenység: tárhely- és szerverszolgáltatás.

Továbbított adatok köre: Ön által megadott Adatok, Technikai Adatok.

VII.1.7. Név: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Tevékenység: az Önnel való kapcsolattartás, hírlevelek, promóciók, e-DM küldése.

Továbbított adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.

VII.1.8. Név: SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.

Tevékenység: az Önnel való kapcsolattartás, hírlevelek, promóciók, e-DM küldése.

Továbbított adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám

VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS

VIII.1. Adattovábbítás

VIII.1.1. Adatkezelők az Ön személyes adatát kizárólag akkor továbbíthatják harmadik személy részére, ha Ön egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

VIII.1.2. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbítás és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

VIII.1.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VIII.2. Adattovábbítás harmadik országba

VIII.2.1. Az Önnel való kapcsolattartás részben a VII.1.9. pontban hivatkozott Adatfeldolgozó közreműködésével, a termékek, illetve szolgáltatások ellenértékének kifizetése pedig részben a VII. 1.4. pontban hivatkozott Adatfeldolgozó közreműködésével valósul meg. Ennek az együttműködésnek az eredményeképpen van lehetősége Önnek arra, hogy a termékeinkről és szolgáltatásainkról tudomást szerezzen, megismerje és az alapján az Ön megrendeléseit az Adatkezelők teljesítsék.

VIII.2.2. A VII.1.4. és a VII.1.9. pontban hivatkozott Adatfeldolgozók (a továbbiakban Harmadik országba tartozó Adatfeldolgozók) a GDPR rendelkezései szerint harmadik országnak tekinthető, mivel székhelyük az Amerikai Egyesült Államokban található.

Az Ön személyes adatainak a magas minőségű és megfelelő szintű védelme érdekében az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közösen létrehozták az EU-USA adatvédelmi pajzsot. Az adatvédelmi pajzs akkor engedi meg a személyes adatok továbbítását az EU-ból egy amerikai vállalathoz, ha az amerikai vállalat a személyes adatok kezelése során szigorú adatvédelmi szabályok és biztosítékok szerint jár el. Figyelemmel arra, hogy a VII.1.4. és a VII.1.9. pontban hivatkozott Harmadik országba tartozó Adatfeldolgozók az adatvédelmi pajzsot magára nézve kötelezőnek ismerték el és aszerint járnak el, így az Ön személyes adatai magas minőségű és megfelelő szintű védelme biztosított.

Ez alapján az Ön személyes adatainak a VII.1.4. és a VII.1.9. pontban hivatkozott Harmadik országba tartozó Adatfeldolgozók részére történő továbbításának a jogalapja az Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, mivel az Ön személyes adatainak a megfelelő szintű védelme biztosított. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

VIII.2.3. Emellett jelen Nyilatkozat Ön általi elfogadásával egyidejűleg az Ön kifejezett, önkéntes, határozott, félreérthetetlen és megfelelő tájékoztatásának alapuló, egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VII.1.4. és a VII.1.9. pontban hivatkozott Harmadik országba tartozó Adatfeldolgozók részére az Ön személyes adatai Adatkezelők által továbbításra kerüljenek.

IX. ADATBIZTONSÁG

IX.1. Adatkezelők a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Ön jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

IX.2. Adatkezelők intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az irányításuk alatt eljáró, az Ön személyes adatához hozzáféréssel rendelkező munkavállalók kizárólag az Adatkezelők utasításainak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar jogszabály kötelezi őket.

IX.3. Adatkezelők határidőben bejelentik az illetékes felügyeleti hatóságnak és értesítik Önt amennyiben az Ön személyes adatainak biztonságát olyan sérelem érte, amely a továbbított adat, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens). Az Adatkezelők nyilvántartják az adatvédelmi incidenseket.

X. “COOKIE” (SÜTI) KEZELÉS

X.1. A cookie egy olyan apró file, amely a Weboldal és a mobilalkalmazás személyre szabottsága érdekében akkor kerül az Ön számítógépére, amikor Ön a Weboldalra vagy a mobilalkalmazásra látogat. A cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként generálódnak (a továbbiakban Cookie-k).

X.2. Adatkezelők a Weboldal és a mobilalkalmazás látogatottsága során közvetlenül nem helyeznek el Cookie-kat.

X.3. Adatkezelők technikailag elengedhetetlenük szükséges okokból azonban igénybe vesznek olyan külső szolgáltatásokat, melyek Cookie-kat alkalmaz(hat)nak az alábbi célokból:

 • a Weboldal tartalmi motorjának biztosítása;
 • a termékek és szolgáltatások igénybevételének és/vagy a Megrendelés teljesítése minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése;
 • a Weboldal és a mobilalkalmazás személyre szabottsága;
 • a Weboldal és a mobilalkalmazás adatainak megismerése;
 • a Weboldal és a mobilalkalmazás Ön általi használatának könnyítése;
 • az informatikai rendszer fejlesztése;
 • az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása;
 • az Ön jogainak védelme;
 • az Ön részére elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása;
 • piackutatás
 • statisztika, analitika

X.4. Adatkezelők a X.3. pontban hivatkozott esetekben a külső szolgáltatások által alkalmazott Cookie-kat nem felügyelik, így nincs befolyásuk arra, hogy azok milyen adatokat gyűjtenek. Ezen Cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

X.5.Adatkezelők az alábbi külső szolgáltatásokat veszik igénybe:

 • WordPress – A Weboldal tartalmi motorját képezi, amely nélkül és a hozzátartozó beépülő modul, az OptimizePress nélkül a Weboldal nem vagy nem teljes körűen működik. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: WordPress – https://automattic.com/cookies/, OptimizePress – https:// www.optimizepress.com/privacy-policy/.
 • Social plugin (Facebook) – Ennek köszönhetően tud részt venni Ön a Weboldalhoz kapcsolódó interakciókban és igénybe venni a közösségi szolgáltatásokat. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/help/cookies.
 • Videomegosztás (Youtube): A termékeink egy része a fenti közösségi videomegosztón is elérhető. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: Youtube -https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu).
 • Google Analytics: A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatait gyűjti analitikai célból. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/ 20180525/853e41a3/google_privacy_policy_hu_eu.pdf.

X.6. Amennyiben Ön a Cookie-kat nem kívánja fogadni lehetősége van annak letiltására, melynek pontos módjáról az Ön böngészője ad felvilágosítást. Mivel a Cookie-k célja a Weboldal és a mobilalkalmazás használhatóságának, folyamatainak támogatása és megkönnyítése a Cookie-fogadás letiltása esetén a Weboldal és a mobilalkalmazás valamennyi funkciójának teljes körű használatának, a termékeink és szolgáltatásaink igénybevételének, a Megrendelésnek, a Feliratkozáshoz kötött tartalmak megtekintésének akadálya lehetséges.

XI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Adatkezelők nem alkalmaznak az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt.

XII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

XII.1. Az Adatkezelők elősegítik az Ön ebben a pontban részletezett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket a kérelem alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatósághoz a panasztételhez való jogáról és a bírósági jogorvoslati jogáról.

XII.2. Az ebben a pontban részletezett tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők adminisztratív költségekre díjat számíthatnak fel vagy megtagadhatják az intézkedést.

Az írásban előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön által regisztrált e-mail címéről érkezik. Ha az Adatkezelőknek kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik.

XII.3. Az Önt megillető jogok a következők:

XIII.3.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az Adatkezelőktől írásban az info@iarip.com e-mail címre küldött levéllel tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

XII.3.2. A hozzáférés joga

XII.3.2.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kapjon az adatkezelés céljáról; a személyes adatok kategóriáiról; a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól; az Ön személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való és a személyes adata kezelése elleni tiltakozási jogáról; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; a személyes adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást és az alkalmazott logikáról, az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár; a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a megfelelő garanciákról.

XII.3.2.2. Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátják. További másolatok kérése esetén az Adatkezelők adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formában kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

XII.3.3. A helyesbítéshez való jog

XII.3.3.1. Az Ön kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítik a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

XII.3.3.2. Egyebekben Ön a helyesbítéshez való jogát egyfelől a valamennyi hírlevélben/ hírlevél-sorozatban elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással, másfelől írásban az info@iarip.com e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről érkezik.

XII.3.4. A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

XII.3.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a személyes adatait, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

XII.3.4.2. Amennyiben az Adatkezelők nyilvánosságra hozták a személyes adatot és törölni kötelesek, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányainak törlését.

XII.3.4.3. Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

XII.3.4.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

XII.3.4.5. Ön a törléshez (zároláshoz) való jogát írásban az info@iarip.com e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett törlés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről érkezik.

XII.3.5. A korlátozáshoz való jog

XII.3.5.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, amennyiben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

XII.3.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve a magyar jogszabály alapján fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelők Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

XII.3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

XII.3.6.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, gépen olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

XII.3.6.2. Ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

XII.3.7. A tiltakozáshoz való jog

XII.3.7.1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen; vagy az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek személyes adatokat védelmét szükségessé teszik; továbbá ideértve a profilalkotást. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön ezen jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

XII.3.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

XII.3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást alkalmazása

Adatkezelők nem alkalmaznak az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt. Egyebekben Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

XII.3.9. Panasztételhez való jog

XII.3.9. 1. Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

XII.3.9.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36-(1)-391-1400


XII.3.10. Bírósági jogorvoslathoz való jog

XII.3.10.1. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése miatt a jogait megsértették. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

XII.3.10.2. Az Adatkezelőkkel vagy az Adatfeldolgozókkal szembeni eljárást az Adatkezelők vagy az Adatfeldolgozók tevékenységi helye szerint vagy – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XIII.1. Önnek kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait – bármiféle visszaélés elkerülése végett – megfelelő titokban tartsa és azok megfelelő védelmét biztosítsa. Így Önnek különös gondossággal kell eljárnia a személyes adatai megadásakor.

Amennyiben Önnek a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt az Adatkezelőknek haladéktalanul jelezze.

XIII.2. A Nyilatkozatok, így jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatálya a termékeink és igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületre, domainra, platformra is kiterjed.

XIII.3. Adatkezelők nem kötelesek ellenőrizni, hogy az Ön által megadott személyes adatok valósak. Az Ön felelősségi körébe tartozik az Ön által megadott személyes adatok valóságtartalma. Ön felelős azért, hogy a Weboldalt, termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával vegye igénybe. Így például Ön a saját személyes adatainak (például név, születési dátum, e-mail cím) megadásakor kizárólag Ön veszi igénybe. Amennyiben Ön másnak a személyes adatai megadásával veszi igénybe a termékeinket és szolgáltatásainkat jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával Ön elismeri, hogy az érintett személy Önnek ezen célra maradéktalan hozzájárulását adta és Ön az érintett személy jogszerű képviselőjeként jár el.

Emellett egy megadott e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben ezt Ön figyelmen kívül hagyja és ezzel összefüggésben az Adatkezelőkkel szemben jogkövetkezményt érvényesítenek, Ön köteles az Adatkezelőkkel szemben helyt állni.

XIII.4.  Ön a Weboldal és a mobilalkalmazás, illetve a termékeink és szolváltatásaink igénybevételével a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.

XIII.5. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az Általános Felhasználási Nyilatkozat és azok együttesen érvényesek és értelmezendők.

XIII.6.  A Nyilatkozatokat, így jelen Adatkezelési Nyilatkozatot az Adatkezelők jogosultak egyoldalúan módosítani akként, hogy a módosított, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos szöveg a Weboldalon és a mobilalkalmazáson, illetve minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján lévő link útján bármikor elérhető.

A Weboldal és a mobilalkalmazás meglátogatásával és a termékek, illetve szolgáltatások bármely módon és formában történő igénybevételével az Adatkezelők úgy tekintik, hogy Ön a Weboldalon megtalálható mindenkori – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szöveget elfogadja. A lényegesebb módosításokról vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, az Adatkezelők egyedi tájékoztatást küldenek vagy tesznek a Weboldalon közzé. Ezen túlmenően az Ön további beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Weboldalon és a mobilalkalmazáson közzétett információkkal összefüggésben az Adatkezelők minden jogot fenntartanak.

To top