Általános szerződési feltételek

1. Bevezető

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy meghatározza az Globeng 2020 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) tekintetében a GlobEng honlapjának (www.globeng.net) és mobilalkalmazásainak (továbbiakban együttesen: GlobEng), mint szolgáltatás igénybevételének szabályait, jogi kereteit, a felek jogait és kötelezettségeit. GlobEng, mint mobilalkalmazás, több nyelven is elérhető, a Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy az egyes nyelvi változatok tartalma, felépítése, funkciói, jellemző tulajdonságai egymáshoz képest eltérhetnek.

A GlobEng használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Megállapodás nem tartalmaz, a Honlapon vagy az mobilalkalmazásban elérhető tájékoztatások nyújtják.

2. Szolgáltató adatai

 • Név: Globeng 2020 Kft.
 • Székhely: 4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1/11.
 • E-mail cím: info@iarip.com
 • Adószám: 25582051209
 • Cégjegyzékszám:09-09-027946

3. Feltételek elfogadása

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, azzal, hogy a GlobEng mobilalkalmazást vagy annak bármely elemét igénybe veszi (így különösen, de nem kizárólagosan azzal, hogy GlobEng honlapot látogatja, böngészi, a GlobEng mobilalkalmazását letölti, használja). A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a GlobEng bármely elemének felhasználását jelen Megállapodás szabályozza és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Megállapodás elfogadása hiányában nem jogosult a GlobEng igénybe vételére. A Megállapodás elfogadása a honlapon vagy a mobilalkalmazáson belül az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével történik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GlobEng felhasználása – függően attól, hogy az milyen platformon történik – az Apple App Store és a Google Play általános szerződési feltételeinek is hatálya alatt állhat, és tudomásul veszi, hogy azoknak való megfelelés saját kötelezettsége és felelőssége. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató belátása szerint jogosult a GlobEng-ot és annak bármely verzióját bármely platformon, földrajzi területen vagy értékesítési csatornán elérhetővé tenni, elérhetővé tételétől tartózkodni, elérhetőségét korlátozni vagy megszűntetni, ezen túl jogosult a GlobEng egyes funkcióit illetve szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan elérhetővé tenni valamely platformon, értékesítési csatornán vagy földrajzi területen.

4. Feltételek változása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megállapodás egészét vagy egy részét belátása szerint módosítsa, új rendelkezés(eke)t hozzáadjon vagy töröljön. Ebben az esetben Felhasználó a GlobEng vagy bármely elemének további igénybe vételével kifejezetten elfogadja ezen változásokat azok hatályba lépésétől kezdődően. A Felek között létrejött megállapodás Szolgáltató általi egyoldalú módosítása az alábbiak esetén, illetve okán történhet, amelyeket a Felhasználó, mint alapos okokat tudomásul vesz:

 • A GlobEng funkcióinak, nyújtott tartalmának, felhasználó felületének, új platformokon való futtatásának, illetve egyéb jellemzőinek a változása indokolja.
 • Ha a jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet szükségessé teszi.
 • Amennyiben bíróság vagy más hatóság határozata folytán szükséges.
 • Pontatlanságok, adminisztrációs hibák, elírások, számítási hibák és téves megfogalmazások orvoslására.
 • Ha azon platformoknak az általános felhasználási feltételei vagy egyéb irányadó szabályai, vagy technológiai környezet ezt szükségessé teszi.
 • A Felhasználóknak nyújtandó többletjogok biztosítása végett.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Felek között létrejött megállapodás egyoldalú módosítását megelőzően, előzetesen tájékoztatja a Felhasználót, annak tartalmáról és időpontjáról. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó bármely időpontban (így a jelen Megállapodás egyoldalú módosítása esetén is) jogosult megszűntetni egyoldalúan jelen Megállapodást. Ennek kapcsán a Felek rögzítik azonban, hogy bármely további felhasználás feltétele a mindenkor hatályos Megállapodás elfogadása.
A változások követése érdekében a Felhasználónak célszerű időről-időre felkeresni a GlobEng honlapot, ahol a korábbi szövegváltozatokat archív formában is elérheti.

5. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató kijelenti, hogy a GlobEng mobilalkalmazás ingyenesen letölthető, valamint a GlobEng bizonyos funkciói ingyenesen használhatóak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ingyenes funkciókon túl, a Prémium szolgáltatások (Prémium csomag, Örökös csomag, Tanári csomag) igénybevételéhez fizetési kötelezettség terheli.
Ingyenes tartalom:

 • Korlátozott haladási sebesség a tanulásban
 • Beszédfelismerő használata
 • Bolt
 • Beállítások

A Felhasználó a Prémium szolgáltatások elérésére és az annak részét képező szolgáltatások használatára előfizetéses alapon jogosult. Ennek megfelelően a Felhasználó egy előre meghatározott időszakra megfizeti a Prémium szolgáltatások díjait, amely időszak időtartamát a Szolgáltató a GlobEng mobilalkalmazás és honlap erre szolgáló felületén közzétett. A Prémium szolgáltatásokra történő előfizetés választható időtartamait és azok árait a Szolgáltató saját belátása szerint határozza meg. A Felhasználó a Prémium szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat jogosult igénybevenni:

Prémium csomag:

 • Teljeskörű, reklámmentes alkalmazáshozzáférés (jelen Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában), havi előfizetés esetén az előfizetés napját követő 31 napig / éves előfizetés esetén pedig az előfizetés napját követő 365 napig.

Örökös csomag:

 • Teljeskörű, reklámmentes, korlátlan idejű alkalmazáshozzáférés (jelen Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában)

Tanári csomag:

 • Tanári teljeskörű, reklámmentes alkalmazáshozzáférés (jelen Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában), havi előfizetés esetén az előfizetés napját követő 31 napig / éves előfizetés esetén pedig az előfizetés napját követő 365 napig.
 • Tanárkereső oldalon való megjelenés
 • Tanári digitális interface hozzáférés

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GlobEng fizetős szolgáltatásainak az igénybevétele fizetési kötelezettséget vonhat maga után, és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GlobEng mobilalkalmazásban és a GlobEng honlapon feltüntetésre kerülő árak bruttó árak. A Szolgáltató a feltüntetett árak saját belátása szerinti változtatásának jogát fenntartja, ami a folyamatban lévő – azaz már kifizetett – Prémium időszakot nem érinti. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a megkezdett Prémium időszak nem szakítható meg, nem szüneteltethető és annak ellenértékét a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén semmilyen jogcímen nem jogosult visszakövetelni.
Az mobilalkalmazás letöltésével és a bejelentkezés elvégzésével a Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy egy – a Felhasználó által választott időszakban kezdődő – 7 napos (168 órás) egybefüggő, meg nem szakítható próbaidőszakban ellenszolgáltatás nélkül elérje a Prémium csomagok szolgáltatásait. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdés szerinti próbaidőszak feltétele, hogy a Prémium csomagok későbbi, nem ingyenes igénybevételéhez szükséges valamennyi nyilatkozatot, adatot és információt megadjon. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a jelen bekezdés szerinti próbaidőszak alatt a Prémium csomagok igénybevételét nem mondja fel, úgy ezen időszak leteltét követően további külön jognyilatkozat nélkül az ekként megtett nyilatkozatainak megfelelően jár el a Szolgáltató, aminek megfelelően a Felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
Ingyenes Prémium időszak további felhasználók meghívása esetén: Felhasználónak lehetősége van arra, hogy meghívjon egy vagy több ismerősét, hogy használja a GlobEng mobilalkalmazást. Ebben az esetben vagy a Felhasználó a saját nevében vagy a GlobEng küld rendszerüzenetet a meghívott félnek az igénybevétel lehetőségéről. Felhasználó jelen Megállapodás elfogadásával kifejezetten hozzájárul és meghatalmazza a GlobEng-ot, hogy a fenti esetben nevében a GlobEng rendszerüzenetet küldjön. A Felhasználó kifejezett hozzájárulását követően a GlobEng-ot felelősség nem terheli az ilyen jellegű és tartalmú megkeresések eszközölését követően. Felhasználó tudomásul veszi, hogy lehetősége van arra is, hogy ő maga hívjon meg ismerősöket a GlobEng mobilalkalmazás használata végett. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdés szerint elérhető ingyenes Prémium időszak időtartamát a Szolgáltató jogosult egyoldalúan és belátása szerint meghatározni, annak alapján, hogy összes ismerősét hívja-e meg, hány ismerősét hívja meg, vagy bármely egyéb körülményre tekintettel.
A Szolgáltató időről-időre, hosszabb-rövidebb ideig, saját belátása szerint kedvezményekre, akciós vásárlási lehetőségre (továbbiakban: Kedvezmények) hívhatja fel a Felhasználó figyelmét, mely Kedvezmények igénybevételének feltételeiről a GlobEng mobilalkalmazás igénybevétele során, az ott feltüntetettek szerint ad tájékoztatást. A Kedvezmények bevezetésére, megszüntetésére, feltételeinek változtatására a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult.

6. Regisztráció, igénybevétel szabályai

A GlobEng igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a Megállapodás elfogadásához szükséges, jelen pontban leírt feltételeknek megfelel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GlobEng mobilalkalmazás használatához a Felhasználónak regisztrálnia kell. A regisztráció történhet új regisztrációval, illetve a Felhasználó meglévő Facebook vagy Google fiókjával. A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató jogosult a regisztrációkat felülvizsgálni, és – az egyenlő bánásmód követelményének betartásával – belátása szerint a regisztrációhoz való hozzájárulást visszavonni, a GlobEng-hoz való további hozzáférést megtiltani. A Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért a Felhasználó a felelős. Amennyiben bebizonyosodik az adatok valótlansága, vagy a Szolgáltatóban kétség merül fel az adatok valóságtartalmát illetően, a Szolgáltató előzetes értesítés és indoklás nélkül jogosult a hozzáférést megtiltani.

Amennyiben a Felhasználó 16. életévét betöltötte, és cselekvőképességében sem részben, sem teljesen nem korlátozott, maga jogosult a jelen Megállapodást elfogadni, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását saját jogán megadni, annak érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét be nem töltött Felhasználó kívánja használni a GlobEng-ot, akkor jelen Megállapodás és – amennyiben az az adott Felhasználó esetében szükséges – bármilyen egyéb GlobEng használatához szükséges nyilatkozat megtétele kizárólag törvényes képviselője útján, vagy hozzájárulásával történhet.

Felhasználó GlobEng igénybevételére a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a rendeltetésszerű használat elve érvényesülése mellett jogosult. Rendeltetésszerű a joggyakorlás, illetve a használat különösen, amennyiben jelen Megállapodás rendelkezéseit betartva, GlobEng funkciójával, alapelveivel összhangban történik az igénybevétel. Az igénybevétel sem közvetlenül, sem közvetetten nem valósíthat meg üzletszerű használatot, ilyen eredményre nem vezethet. GlobEng teljes egészében a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

GlobEng igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért Felhasználó a felelős.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni a GlobEng igénybevételét, és saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül az általa szükségesnek ítélt lépéseket megtenni, amennyiben a Megállapodással, jogszabályokkal vagy saját értékítéletével össze nem egyeztethető vagy ellentétes felhasználói aktivitást tapasztal.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GlobEng mobilalkalmazások rendeltetésszerű és jóhiszemű használatáért, naprakészségéért és mindenkori legfrissebb verziójának futtatásáért kizárólagos felelősséggel tartozik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a GlobEng új, frissített, módosított vagy egyébként az adott időpontban elérhetőtől eltérő verziójának közzétételekor egyoldalúan és belátása szerint dönthet úgy, hogy a GlobEng korábban elérhető verziója vagy állapota a továbbiakban nem használható, függetlenül attól, hogy ez miként hat a GlobEng igénybe vehető funkcióinak és szolgáltatásainak körére és jellegére. A Szolgáltatót felelőssége kizárt milyen olyan kár vagy sérelem tekintetében, ami elkerülhető lett volna, ha az egyébként az annak bekövetkeztekor elérhető legfrissebb GlobEng verzió kerül felhasználásra, vagy ami a Felhasználó általi nem rendeltetésszerű, szerződésszegő vagy nem jóhiszemű használatnak következményeként keletkezett.

A Prémium csomagok igénybevételének díjait a Felhasználó a Szolgáltató által a GlobEng erre szolgáló felületén meghatározott időtartamokra (azaz Prémium időszakokra), előre fizetheti meg az érintett időszak egészére, amik ezen időszakokra határozott idejű hozzáférést és felhasználási jogot biztosítanak a Prémium csomagokhoz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Prémium időszakok időtartamától függően az egységnyi időre jutó díj eltérő lehet a Szolgáltató belátása szerint.

A Szolgáltató időről időre megváltoztathatja a Prémium csomagok árait, amit előre közölni fog a Felhasználóval. Az árváltozások az árváltozásról történő tájékoztatást követő következő előfizetési időszak elején lépnek hatályba. Ha a Felhasználó nem adja a beleegyezését egy árváltozáshoz, akkor jogában áll a változtatást visszautasítani úgy, hogy az árváltoztatás hatályba lépése előtt lemondja a Prémium csomagot.

A Prémium csomag a Prémium időszak leteltét követően további külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan meg fog újulni, amennyiben a Felhasználó a GlobEng erre szolgáló felületén nem mondja le a Prémium csomagot a folyamatban lévő Prémium időszak vége előtt. A Prémium csomag jelen bekezdés szerinti megújulásának az eredményeként új, a befejeződött Prémium időszakkal azonos időtartamú (ide nem értve az esetlegesen korábban ingyenesen igénybe vett Prémium időszak időtartamát) Prémium időszak kezdődik, aminek díjának megfizetésére lesz köteles a Felhasználó a megkezdett Prémium időszak első napján. A megkezdett Prémium időszak díjának teljesítése végett, annak esedékességétől fogva és erejéig a Szolgáltató jogosult fizetést kezdeményezni a Felhasználó nevében és terhére, amire a Felhasználó jelen Megállapodás elfogadásával és az e fizetéshez szükséges adatainak a megadásával kifejezetten meghatalmazza a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató érdekében eljáró harmadik személyt. Amennyiben a Prémium csomag ellenértéke nem kerül teljesítésre a Felhasználó által a Szolgáltató jogosult szüneteltetni vagy megszüntetni annak Felhasználó általi elérését.

A Prémium csomag lemondása az aktuális előfizetési időszak utolsó napja utáni napon fog hatályba lépni, és ekkortól a Felhasználó már csak a GlobEng ingyenes szolgáltatásaira lesz jogosult. A folyamatban lévő Préimum időszak ellenértékeként már megfizetett díj visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a megkezdett Prémium időszak nem szakítható meg, nem szüneteltethető és annak ellenértékét a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén semmilyen jogcímen nem jogosult visszakövetelni. Ennek megfelelően amennyiben a Felhasználó megkezdte a Prémium csomag igénybevételét, annak ideje – a Prémium időszak – folyamatosan, megszakítás nélkül telik, az nem kerül megszakításra a Felhasználó kérésére. A Prémium csomagot kizárólag az a Felhasználó jogosult használni és kizárólag annak a Felhasználónak a regisztrált fiókjából elérhető, amelyik annak felhasználását megkezdte, a Prémium csomag használatára vonatkozó jogosultság nem átruházható.

7. Elérhetőségi garancia

7.1 Amennyiben az Ön által vásárolt termék elérhetősége bármely okból kifolyólag 1 éven
belül véglegesen megszűnne, úgy az adott termék teljes vételárát visszafizeti Önnek a Globeng.
7.2 A megszűnés ebben az értelemben kizárólag a Gloneng-nak felróható okból kifolyólag történő megszűnést jelent. Nem tartozik ebbe a kategóriába, ha a Globeng a termék elérhetőségét más internetcímre helyezi és ezt az Ön regisztrált email címére értesítésben megküldi vagy az Ön érdeklődésére közli azt Önnel, vagy ha a Globeng rendszerén belül máshova kerül egy adott termék. Ezekben az esetekben Ön a megvásárolt online szoftvert továbbra is teljes értékűen használhatja a Globeng által megadott címen.
7.3 A jelen garancia az online szoftver szolgáltató felőli elérhetőségét veszi alapul, így például nem vonatkozik azon esetekre, amelyekben Ön, mint Felhasználó körülményeiben áll be olyan változás, amely nem teszi lehetővé Önnek az online szoftver használatát (például, de nem kizárólag, megszűnik az Ön saját internet hozzáférése vagy olyan tartós technikai hiba van a saját szolgáltatójánál, amely a Globeng által biztosított online szoftverek használhatóságát az Ön adott kapcsolódási pontjáról nem teszi lehetővé.

8. Fizetés

Vásárló a Termék(ek) ellenértékét szabad választása alapján kiegyenlítheti az alábbi módok valamelyikén:
8.1. Átutalással oly módon, hogy a megrendelés folyamatában a sikeres rendelést követően
ismét visszaigazoló e-mailt kap a Felhasználó a Szolgáltatótól, amely tartalmazza az
utalási információkat.

8.2. Online bankkártyás fizetéssel, Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. Árak feltüntetése

9.1 A Globeng digitális termékek licencdíja minden esetben a végfelhasználó által fizetendő
teljes végfelhasználói díjként van feltüntetve az oldalon és minden a Globeng által kiküldött
ajánlatban. A feltüntetett díjak minden vonatkozó adót és díjat tartalmaznak.

9.2 Mivel a Globeng az értékesítési felületein komplex IT megoldásokat használ, a Globeng
rendszere az árakat adatbázisban tárolja. Mivel az ilyen rendszerekben elképzelhetők
üzemzavarok, ezért a Globeng a központi rendszertől eltérő és elzárt, manuálisan kontrollált módon is feltüntetheti a termékek vagy termékcsomagok árait (például manuális szövegezéssel vagy képi elemeken, grafikákon, illetve az ajánlatról szóló videókban).
Amennyiben a Globeng központi rendszere nyilvánvalóan, a vásárló által is érzékelhető módon nem reális árat mutat egy termék vételáraként (például, de nem kizárólag 5 Forint, 50 Forint), akkor Felhasználó kötelessége is, hogy meggyőződjön a Globeng-al történő kapcsolatba lépés útján a termék vagy termékcsomag valódi vételáráról.
Abban az esetben, ha az IT rendszer által kijelzett ár nem tartozik a felhasználó által
érzékelhető „irreálisan alacsony ár” kategóriába, úgy a Globeng mindenkor kötelezi magát arra, hogy a terméket Felhasználónak a feltüntetett alacsonyabb áron értékesítse.

10. Hírlevél-feliratkozás

Jelen Megállapodás elfogadásával egyidejűleg, illetve a GlobEng mobilalkalmazásban történő Facebook, Google fiókkal történő regisztrációja során a Felhasználó feliratkozhat, hogy részére a Szolgáltató hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldjön. A Felhasználó a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás”-ra kattintással. A leiratkozást követően a Szolgáltató a Felhasználó számára több hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet nem küld.

11. Reklámok

A Szolgáltató külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja a GlobEng igénybe vétele során, mely reklámtartalmak, illetve a reklámra történő kattintás által elért, GlobEng honlapján kívüli más honlapok a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek, és így sem a reklámok tartalmáért, sem a reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Prémium előfizetés időtartama alatt a Szolgáltató nem teszi lehetővé külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételét, ide nem értve a GlobEng szolgáltatásainak és az igénybe vett tartalomnak a részét képező gazdasági reklámnak minősülő elemeket (ideértve különösen azt, ha a GlobEng valamely funkciójának igénybevétele keretében – például egy lecke részeként – történik harmadik személyre utaló kifejezés, illetve megjelölés ilyen célúnak tekinthető megjelenítése).

12. Felügyelet, irányadó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató központi ügyintézési helye Magyarországon található, a GlobEng azonban a világ számos országában hozzáférhető, letölthető. Azon Felhasználók, akik Magyarországon kívüli más országból kívánják a GlobEng-ot igénybevenni, kijelentik, hogy ezt saját elhatározásukból teszik, és alávetik magukat Magyarország jogszabályainak, valamint felmerülő jogvitáik rendezése érdekében a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak. A Felhasználó és a Szolgáltató tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni, és tárgyalásaik sikertelensége esetén fordulnak az előzőekben megjelölt bírói fórumhoz.

13. Panaszkezelés

Felhasználó a GlobEng igénybevétele során tapasztalt nehézségeit, észrevételeit, panaszait az info@globeng.net címre juttathatja el, lehetőség szerint az eset körülményeinek részletes leírásával a gördülékeny problémamegoldás érdekében.

Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

14. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyfélfogadás ideje: kedd, szerda és csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig; Hétfőn és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel
Ügyfélfogadás helye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

15. Különös rendelkezések

Tulajdonjog

A GlobEng teljes egészében a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, ideértve azt, hogy különösen, de nem kizárólagosan minden szerzői jog, védjegy, know-how, és bármely más szellemi tulajdonjog, üzleti titok kizárólagos tulajdonosa, jogosultja.

Szerzői jog

A GlobEng a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GlobEng bármely verziójának felhasználására kizárólag mint végfelhasználó jogosult, nem kizárólagosan (azaz más felhasználókkal párhuzamosan). Ennek során az általa történő felhasználás nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, a Szolgáltató által elérhető bevételeknek elvonására, csökkentésére vagy magához irányítására, a GlobEng – mint termék – terjesztésére (ide nem értve annak ajánlását), a Szolgáltató által jóvá nem hagyott értékesítési csatornán történő hozzáférhetővé tételére. Erre tekintettel a Felhasználó az alábbi rendelkezéseket elfogadja:

A Szolgáltatót megillető szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a GlobEng honlap egészére, bármely részére, az azon a Szolgáltató által elhelyezett írásbeli, képi, hang, szöveg és videó tartalmakra; a GlobEng mobilalkalmazás egészére, egy részére, az abban megjelenő írásbeli, képi és videó tartalmakra és valamennyi a GlobEng felhasználása során vagy révén elérhető, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) alapján szerzői jogi oltalom, illetve az adatbázisok Szjt. szerinti védelme alatt álló művekre.

A Szolgáltató földrajzi korlátozás nélküli, át nem ruházható, (al)felhasználási jog nyújtására nem jogosító, nem kizárólagos, a GlobEng mobilalkalmazás Apple App Store és Google Play útján történő letöltésre és korlátlan számú, a Felhasználó tulajdonában illetve használatában lévő eszközre történő telepítésre, valamint a GlobEng (ideértve a honlapot és a mobilalkalmazást) használatára (futtatására, megjelenítésére), mindazon felhasználási módok és felhasználási cselekmények tekintetében, amik a rendeltetésszerű használat körén belül esnek és amelyeket az alkalmazás futtatása során kifejezetten felajánl illetve lehetővé tesz a felhasználónak, mint végfelhasználói licencet enged a Felhasználónak. A jelen bekezdésben foglaltakon túl tilos a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül az előzőekben felsoroltakat bármilyen formában felhasználni (különösen többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetíteni, átdolgozni, kiállítani), reprodukálni, átruházni, tárolni vagy másolni. Jelen Megállapodás sem kifejezetten sem implicit módon nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami alapján a Szolgáltató bármely szellemi alkotás kizárólagos jogait, vagyoni jogait, üzletszerű, haszonszerzési célú vagy az átdolgozásra, terjesztésre, nyilvánossághoz közvetítésre, illetve többszörözésre kiterjedő használatának, hasznosításának vagy felhasználásának jogát átruházná vagy engedné bármely személynek vagy bármely személy javára.

A GlobEng tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, vagy bármely haszonszerzést célzó, azt közvetlenül eredményező vagy üzletszerű felhasználás – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a GlobEng használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon vagy a mobilalkalmazásban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A GlobEng rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.globeng.net domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásban engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Védjegyjog

A GlobEng igénybevétele során megjelenő, a Szolgáltatón kívül eső természetes és jogi személyek által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek az azokat bejegyeztető természetes és jogi személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, azokat a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül bármilyen formában, gazdasági tevékenységi körben vagy azon kívül használni tilos.

Jogsértés jogkövetkezményei

Amennyiben a Szolgáltató személyesen, közreműködője vagy bármilyen más forrás által szerzői jogának sérelmét, védjegyének, márkanevének, domain nevének bitorlását észleli, jogsértésenként és alkalmanként, a jogsértés abbahagyásának napjáig napi 100.000 Ft kötbér megfizetésére kötelezi a jogsértő felhasználót, használót. A jogsértés tényének bizonyítása során felmerült költségek megfizetése szintén a jogsértő felhasználót, használót terhelik. Az Szolgáltató kötbérkövetelése mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

Kártalanítás, mentesítés, védelem:

A Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja, a Szolgáltató védelmében fellép, a felelősség alól mentesíti a Szolgáltatót, annak képviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, vállalkozóit, más közreműködőit minden olyan kár, felelősség, igény, követelés, per, költség, kiadás tekintetében, amely közvetlenül vagy közvetve;
a) Felhasználó a GlobEng termékeinek, szolgáltatásainak igénybevételével, Felhasználó a Szolgáltató által a GlobEng-gal összefüggésben szervezett programokon, játékokon való részvételével, a Felhasználó a GlobEng-hoz történő bárminemű hozzáférésével, Felhasználó akár írásos, képi, videó vagy más tartalmának Szolgáltató részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) történő megküldésével, rendelkezésre bocsátásával, közzétételével;
b) Felhasználó ezen Megállapodás rendelkezéseinek, bármely alkalmazandó jogszabály, a Szolgáltatót vagy bármely más, harmadik személyt megillető jogok megsértésével;
c) Felhasználó a Facebook vagy a Google fiókjához vagy jelszavához kapcsolódó bármilyen aktivitással;
d) Más felhasználó által a Szolgáltató részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) megküldött, rendelkezésre bocsátott, közzétett tartalmának felhasználásával, használatával, az azokra történő hivatkozással összefüggésben merült fel.
Amennyiben a jelen – Kártalanítás, mentesítés, védelem – cím alatti bármely rendelkezés eltérést nem engedő, a Felek jogviszonyában feltétlenül alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre tekintettel vagy bármely egyéb hasonló okból az adott Felhasználó tekintetében ekként nem alkalmazható, úgy az ezzel érintett rendelkezés vagy rendelkezések helyébe az ezekhez tartalmában legközelebb álló, jogszerű, a Felhasználó általi legszélesebb körű kártalanítási, mentesítési és védelmi kötelezettséget telepítő rendelkezések lépnek.

Felelősség kizárása, illetve korlátozása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szolgáltatását annak esetlegesen felmerülő hibáival, hiányosságaival együtt, úgy és olyan formában nyújtja, ahogy az a Felhasználó által hozzáférhető. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő esetleges közvetett vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a GlobEng igénybevétele következtében következik be, függetlenül az igénybevétel jogszerűségétől vagy jogszerűtlenségétől.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GlobEng felhasználása során és ahhoz kapcsolódóan végrehajtott valamennyi fizetési művelet külső harmadik fél által kerül feldolgozásra és végrehajtásra, megfelelően e harmadik személy vagy személyek által meghatározott felhasználási és egyéb feltételeknek és adatkezelési és egyéb irányelveknek és szabályoknak. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét e harmadik személy vagy személyek magatartásáért és mulasztásáért. Javasoljuk, hogy a Felhasználó alaposan és kimerítően tájékozódjon e harmadik fél szolgáltatók által meghatározott feltételek tárgyában.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az adatkapcsolati hibák, a szolgáltatás időszakos vagy tartós elérhetetlensége következtében a Felhasználó számítógépében vagy egyéb tulajdonában bekövetkező közvetett vagy közvetlen kárért.

A GlobEng bármely felületén (közösségi médiákat is ideértve) megjelenő információ(k) minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül megtehet.

A GlobEng bármely felületéhez (közösségi médiákat is ideértve) kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A GlobEng Magyarország területén kívüli jogszabályi vagy más szempontú megfelelőségért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználók vagy harmadik személyek által, a GlobEng igénybevétele során közölt vagy hozzáférhetővé tett tartalomért.

A Szolgáltató a Megállapodás rendelkezéseinek megszegéséből vagy jogszabály megsértéséből származó követelésekkel szemben annyiban tartozik felelősséggel, amennyiben jogerős bírósági ítélet mondja ki a Szolgáltató (Megállapodás tekintetében fennálló) szándékos szerződésszegését vagy jogszabálysértését.

Felhasználó a GlobEng-ot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a GlobEng használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a GlobEng használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a GlobEng használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A GlobEng olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a jelen – Felelősség kizárása, illetve korlátozása – cím alatti bármely rendelkezés eltérést nem engedő, a Felek jogviszonyában feltétlenül alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre tekintettel vagy bármely egyéb hasonló okból az adott Felhasználó tekintetében ekként nem alkalmazható, úgy az ezzel érintett rendelkezés, vagy rendelkezések helyébe az ezekhez tartalmában legközelebb álló, jogszerű, a GlobEng felelősségét a legszélesebb körben kizáró vagy – amennyiben előbbi nem lehetséges, legnagyobb mértékben korlátozó rendelkezések lépnek (ideértve különösen a közvetett és következményi károk iránti felelősség kizárását).

Felmondási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

To top